Управен одбор

Елизабета Шелева – претседател

Димитрие Дурацовски – член

Џеладин Пошка – член

 

 

 

Дирекција

Мите Стефоски – директор

Џеладин Пошка – раководител на одделението за сценско-техничка реализација

Маринела Јоноска – секретар

Виолета Дишлиовска – правник

Бесарт Колоња – стручен соработник во одделението за сценско-техничка реализација

Цветанка Маркоска – одговорен сметководител