Управен одбор

Дарко Лешоски – претседател

Николина Велкоска Глигороска – член

Маринела Ојлеска – член

Џеладин Пошка – член

 

 

 

Дирекција

Мите Стефоски – директор

Џеладин Пошка – раководител на одделение за сценско-техничка реализација

Маринела Јоноска – секретар

Виолета Дишлиовска – правник

Бесарт Колоња – стручен соработник

Цветанка Маркоска – одговорен сметководител