Other Documents

Other Documents

OTHER DOCUMENTS

Other Documents
Одлука за измена и дополнување на Статутот на СВП 2019⇲ Тука
Одлука за изменување и дополнување на Статутот на СВП⇲ Тука
Правилник за внатрешна организација на СВП 04.08.2020⇲ Тука
Правилник за изменувањње и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места⇲ Тука
Правилник за наградата „Браќа Миладиновци“ на СВП⇲ Тука
Правилник за наградата „Златен венец“ на СВП⇲ Тука
Правилник за систематизација на работните места во СВП 04.08.2020 (3)⇲ Тука
Статут на НУМ СВП – број 02-133-4 од 12.06.2015⇲ Тука
Конкурс „Браќа Миладиновци“ 2021⇲ Тука

en_GBEN