Награда за песна

Награда за песна

Награда за песна

Од 1963 до 1967 година се доделува награда за најдобра песна прочитана на фестивалот.

Наградата ја добиле:

Награда за песна

Матија Бечковиќ
Бошко Смаќоски
Влада Урошевиќ
Лазо Каровски
Јован Котевски
Милан Терзовски
Ѓоре Напески
Михаил Ренџов
Драган Кулунџија
mk_MKMK