Радио-Телевизија Скопје

Награда на РТС

Награда на Радио-Телевизија Скопје

Награда на Радио-Телевизија Скопје

„Радио-Телевизија Скопје“

1964Јован Стрезовски и Бошко Смаќоскиза книгата Дружината братско стебло и книгата Еден багрем и четири деца
1965Србо Ивановскиза Сончево око
1966Оливера Николоваза Земјата во која никогаш не се стигнува
1967Волче Наумчевскиза Светулки
1968Славко Јаневскиза Црни и жолти
1969Глигор Поповски и Александар Поповскиза Што има зад тополите и Александар Поповски за Еден ден војна
1970Стојан ТарапузаДамбара думбара
1971Видое ВидическиГолема шума и Тихо Најдоски за Солзи
1972Јован Павловскиза Мишо, ишо, шо
1973Глигор Поповскиза Испит
1974Видое Подгорецза Бигорна љубов
1975Оливера Николоваза Пријателите Бон и Бона и Стојан Тарапуза за Деновирки
1976Цане Андреевскиза Планета од пепел и Хасан Мерџан за Улица на слепиот ага
1977Јован Павловскиза Значка и Абдулазис Исљами за Курирчето Артан Арта
1978Оливера Николоваза Мојот звук
1979Стојан Тарапузаза Седум брода
1980Глигор Поповскиза Испит
1981Александар Поповскиза Разлетување.
1982Јован Павловски и Петре М. Андреевскиза На сите светски страни само Ани, само Ани и за Шарам барам
1983Милутин Бебековскиза Дреновцут
1984Тихо Најдовски и Звонко СтојановиќИ така се расте и Децата сакаат до сонцето
1985Генади Болиноскиза Растење
1986Велко Неделковскиза Пролетни авантури
1987Томе Момировскиза Бела
1988Ристо Лазаровза книгата Горјан во Дојран
1989Ванчо Полазаревскиза Смејалиште
mk_MKMK