Една девојка Истранка, веќе повеќе од половина век, слегува

по благото ритче кое сега јас го искачувам.

 

Веќе повеќе од половина век, едно момче желно за мугри

и со илјада иднини во очите талка по едно друго благо ритче.

 

Прават гнездо во земја со пространи краеви

кај што погледот не завршува.

 

И, како што е редно,

носат на свет птица.

 

Превод: Никола Ѓелинчески