Од сите производи на потрошувачкото општество

иднината е најнеризична и најдоходовна.

 

Сето поминато време ќе се подобри.

 

Минатите радости ќе бидат сигурни во идните песни.

 

Ќе им ги сменам само газдите.

 

 

Превод: Никола Ѓелинчески