Чад
од цигари
и филџани
кафе
крај
стихот лажен
а на него
потпрен
зборовен вител
и низ болка
му кима
на молкот мој.