СТАТУТ НА НУМ „СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА“ – СТРУГА

ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА СО ОРГАНИЗАЦИЈА СО ОРГАНОГРАМ

ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА