Other Documents

Other Documents

OTHER DOCUMENTS

Other Documents
Одлука за измена и дополнување на Статутот на СВП 2019⇲ Тука
Одлука за изменување и дополнување на Статутот на СВП⇲ Тука
Правилник за внатрешна организација на СВП 04.08.2020⇲ Тука
Правилник за изменувањње и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места⇲ Тука
Правилник за наградата „Браќа Миладиновци“ на СВП⇲ Тука
Правилник за наградата „Златен венец“ на СВП⇲ Тука
Правилник за систематизација на работните места во СВП 04.08.2020 (3)⇲ Тука
Статут на НУМ СВП – број 02-133-4 од 12.06.2015⇲ Тука

Закон за култура

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Годишен извештај 2020

Годишен извештај 2021

Годишен план за јавни набавки 2021

Годишен извештај до Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информации

Одлука за измена на Правилникот за наградата „Браќа Миладиновци“2022

Договор за наградата Браќа Миладиновци

Правилник за измена на правилникот за систематизација 11.2021

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работни места во СВП

Годишен извештај 2022

Завршна сметка 2022

en_GBEN