Данаја Сиозиу – СТРЕЛА

Дојди да поиграме. Ти ќе ми ги откопчуваш едно по едно копчињата, а јас ќе ти кажувам по еден сон за секое копче одделно. Гол ми е грбот и ќе видиш како се формира еден лак. Несвитлив. Кога ќе можеш, те молам, изгравирај ми таму една стрела.

Превод од грчки јазик Паскал Гилевски

mk_MKMK