Линда Клакен – БЕЗ ЗБОРОВИ

оди надвор на тревата
стој таму немо
само тоа
стапала и
трева

Превод од норвешки јазик Јасминка Марковска

mk_MKMK