Линда Клакен – НОЌ

сообраќајот
се стишал
мирисот
на шумската почва
дава гас

Превод од норвешки јазик Јасминка Марковска

mk_MKMK