Марија Клара Шарупи Јуа – ДОАЃАМ УТОПИО

(Одломка)
Размислувам за мојата љубена шума,
за ластарите кои се нишаат од дрво до дрво;
една капка кураре* се освежува на работ на копјето
обземена од волшебната прав на Натем**

Превод од шпански јазик Марија Петровска

mk_MKMK