Марија Клара Шарупи Јуа – ЖЕНАТА НУНКУИ – НУНКУИ НУВА

(Одломка)
Бидејќи сум ќерка на Арутам,
бидејќи сум жената Нункуи*
го носам словото в срце
и ги благословувам рацете на жената

Превод од шпански јазик Марија Петровска

mk_MKMK