Марија Зајзенбахер – СПОМЕН

ме рони
и е
крстосница
со толкаво уживање
божем
јас
светам на дното

Превод од германски јазик Ксенија Чочкова

mk_MKMK