Шудип Сен – ОЛЕСНУВАЊЕ

Прашникот
ја подава
главата,
пука,
да пролее
полен –
олеснувачки дожд
ги напрскува
прежедните
набори
од
розова кожа.

Превод: Ана Топенчарова

mk_MKMK