Стефан Корвин – ТРЕБА ДА СЕ ВРАТИ НАСТРЕШНИЦАТА, НЕЖНОТО ЛИЗГАЊЕ ПОД ЈАЗИКОТ.

Треба да се врати натстрешницата, нежното лизгање под јазикот.
Количеството на емитирана светлина.
 
„Никој не нè познава во градот”.
Удира во дното на дрвото.
 
Тука завршува секоја продукција.
 
***
 
***
Превод: Надица Николоска

mk_MKMK