Дали Big Bang беше само секс? Вродена

грешка, тресење резултат на тресоци? Еј,

капетане, не би сакал да пловиш во вриечкиот

вир на овој стих, а прибирајќи се

до неговото пристаниште, не би отишол во кревет

со ниедна девојка која те демнее во неговите

влажни улички. Нека ја потврди хорот

енергетската ревизија: тука часовникот

нема стрелки. Змијата има стрелка

наместо глава, но се свиткува во клопче.

Девојки со ситни пропорции

од високо ги фрлаат клопчињата во ноќта.

 

 

Превод: Ѕвонко Димоски