На кровот од куќата ја држам
Последната ќерамида
За моите раце
Претешка
Не можам да ја поставам
Неможам
Најубав крај
Да измислам
Имам светлост
И имам куќа
Очите ми се полни
Устата ми е празна
Стравот прв
Влезе
Во мојот
Нов дом
Превод: Никола Кукунеш