Ова лето богато родија Хамлетите
Низ сите тие земји наши
Кои ниту се
Ниту не се
Ќе ги биде
На сите страни
Или не ќе ги

Каде и да ставиш стапица за глувци
При османскиот дворец
Или во титовалиште
На тоа наше бивање
Ниту на небивањето наше
Никако да му се стави крај

Зашто
Фортинбрас тука не наминува никогаш
Само по некој трговец со бибер и оцет
Со фишеклии и страв во прав
Или фабрикант на шишиња за дожд ќе намине
Фабрикант за шишиња-кишиња

Никаков Фортинбрас никогаш
Само тук-таму по некој форензичар