Ако се будиш колку што и легнуваш
ќе има толку утре колку и вчера

Ако има ноќи колку и денови
ќе има темнина колку и светлост

Ако има имиња колку и материи
ќе има универзуми колку и ѕвезди

Ако има мисли колку и зборови
ќе има вистини колку и лаги

Ако има средби колку и разделби
ќе има радост колкуи таги

Ако има пропаст колку и успех
ќе има колебливост колку и истрајност

Ако има почетоци колку и краеви
ќе има сништа колку и реалности

Ако има врати колку и клучеви
ќе има жени колку и мажи

Ако има истории колку и животи
ќе има приказни колку и луѓе

Ако има живот колку и смрт
ќе има заборав колку и постоење

Ако има лекови колку и рани
ќе има болести колку и лекари

Ако има конфликти колку и оружја
ќе има противници колку и сојузници

Ако има народи колку и државници
ќе има светови колку и поети

Таков разуздан симетричен свет

се сруши зашто го сакав.