одење кон разлеано
езеро
помирување со
овој
стар почеток:
продолжи (move
on)
Превод: Зоран Радически