капка момент
блед ден
го отфрлаш тоа што
не си во себеси:
капсулни детства
меланохолија
Превод: Зоран Радически