Јаболко

кое расте
нанадвор

е
разделено
од

Нектар

што бликнува

*

допрено до нишање

Нектарот
вели
Јас

Превод: Горјан Костовски