Останати Документи

останати документи
Годишен извештај за 2023г. преземи
Годишен извештај за 2022г. преземи
Одлука за измена и дополнување на Статутот на СВП 2019 преземи
Одлука за изменување и дополнување на Статутот на СВП преземи
Правилник за внатрешна организација на СВП 04.08.2020 преземи
Правилник за изменувањње и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места преземи
Правилник за наградата „Браќа Миладиновци“ на СВП преземи
Правилник за наградата „Златен венец“ на СВП преземи
Правилник за систематизација на работните места во СВП 04.08.2020 (3) преземи
Статут на НУМ СВП – број 02-133-4 од 12.06.2015 преземи
Закон за култура преземи
Барање за пристап до информации од јавен карактер преземи
Годишен извештај 2020 преземи
Годишен извештај 2021 преземи
Годишен план за јавни набавки 2021 преземи
Годишен извештај до Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информации преземи
Одлука за измена на Правилникот за наградата „Браќа Миладиновци“2022 преземи
Договор за наградата Браќа Миладиновци преземи
Правилник за измена на правилникот за систематизација 11.2021 преземи
Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работни места во СВП преземи
Годишен извештај 2022 преземи
Завршна сметка 2022 преземи